Shiro Takahashi / Muqarnas Database / Asia-USA

¡ CHINA

BEIJING*
Niujie Mosque
BEIJING
Niujie Mosque
BEIJING
Niujie Mosque
Botou
Bozhen Mosque@[]
#2045 #2046 #2051 #1367
       
       

KASHGAR* UYGHUR* Shanghai
Yuyuan Garden
ŒÃ‹Y‘ä
Shanghai
ŽOŽR‰ïŠÙŒÃ‹Y‘ä
DING ZHOU
Dingzhou Mosque
#1458 #2087 #2297 #2298 #2072
         
         

¡ AFGHANISTAN

AFGHANISTAN*
Jam Minaret
ROSHANABAD
Abdul Iah Fazul Iah
BALKH*
Sabz Masjid
Green Mosque
BALKH
Abu Nasr Parsa
Shrine
1203   dome  
#400 #1997 #2485 #2176
     

KHAZARA
Diggaron
Mosque
KHAZARA
Diggaron
Mosque
   
#2418 #2419
   

ALIABAD
Kishmar Tomb
ALIABAD
Kishmar Tomb
ALIABAD
Kishmar Tomb
ALIABAD
Kishmar Tomb
       
#2000 #2187 #2185 #2186
 

AZADAN
Khwaja Abol Walid
Shrine
GHUJDAWAN*
Ulugh beg
Madrasha
HERAT*
Husayn hayqara
Madrasah
HERAT
Gazargah
Shrine
  minaret1433 minaret1506 capital
#2177 #295 #543 #401

HERAT
Gawhar shad
Mausoleum
HERAT
Gawhar shad
Mausoleum
HERAT
Gawhar shad
Mausoleum
HERAT
Great
Mosque
    minaret minaret
#541 #731 #542 #1241

KUHSAN*
Tuman Aqa Complex
KUHSAN
Tuman Aqa Complex
KUHSAN
Tuman Aqa Complex
KUHSAN
Tuman Aqa Complex
KUHSAN
Tuman Aqa Complex
         
#1794 #1888 #1795 #1687 #2246
       

¡ PAKISTAN

LAHORE*
Wazir Khan
LAHORE
Wazir Khan
LAHORE
Wazir Khan
LAHORE
Wazir Khan
1635      
#283 #817 #617 #1165
     

LAHORE
Wazir Khan
LAHORE
Wazir Khan
hammam
LAHORE
Kamran's Baradari
Gate
LAHORE
Royal Fort
#1445 #2194 #816 #815

LAHORE
Amber Palace
LAHORE
Amber Palace
LAHORE
Amber Palace
LAHORE
Wazir Khan
Masjid
#1384 #1797 #1796 #2118
       

LAHORE
?
LAHORE
?
LAHORE
Dai Anga
Tomb
LAHORE
Dai Anga
Tomb
#2117 #2119 #2164 #1952
     

LAHORE
Baba Hassan Din
Masoleum
LAHORE
Baba Hassan Din
Masoleum
LAHORE
Baba Hassan Din
Masoleum
LAHORE
Baba Hassan Din
Masoleum
#2239 #2240 #2241 #2242
 

LAHORE
Baba Hassan Din
Masoleum
LAHORE
?
THATTA
Ashabi
tomb
#2243 #1164 #2335
     

¡ INDIA

DELHI*
Qutb Minar
DELHI
.
DELHI
Shish Gumad
Lodi Gardens
DELHI
Qutb Minar
Allaudin's-Tomb
1193      
#281 #1258 #2047 #1876

AGRA*
Itimad al-Dawla Tomb
AGRA
Taj Mahal
AGRA
Taj Mahal
?
Osmania University
1622      
#620 #1166 #1334 #1444
     

AWADH
Husaynabad Imambarah
Madhya Pradesh
Nrsing Dev Palace-
   
#2309 #2507
   

¡ INDNESIA

JAKARTA*
Al-Bukhari
Masjid
JAKARYTA
Al-Bukhari
Masjid
JAKARYTA
Al-Bukhari
Masjid
JAKARYTA
Al-Bukhari
Masjid ?
JAKARYTA
Al-Bukhari
Masjid ?
dome mihurab plafond plafond plafond
#2089 #2091 #2090 #2095 #2096
     

JAWA*
Barat-Pusdai
 
#2189
 

¡ MALAYSIA

KUALA LIMPUR*
Menara Kuala Lumpur
KUALA LIMPUR
Menara Kuala Lumpur
KUALA LIMPUR
Airport
1992    
#661 #663 #1545
   

KUALA LIMPUR
Wilayah Persekutuan
Masjid
KUALA LIMPUR
Wilayah Persekutuan
Masjid
KUALA LIMPUR
Wilayah Persekutuan
Masjid
KUALA LIMPUR
Wilayah Persekutuan
Masjid
#1170 #1171 #1172 #1298
     

MALAYSIA
Albukhary Mosque
KUCH
Petrajaya
Masjid
#1868 #2171
   

¡ JAPAN

TOKYO*
Jamii
TOKYO
Jamii
TOKYO
Jamii
TOKYO
Jamii
#455 #456 #457 #653
   

¡ USA

Washington DC*
Islamic Center
Washington DC
Islamic Center
#1459 #1625

¡ CHILE

Coquimbo Coquimbo
#2535 #2536