Shiro Takahashi / Muqarnas Databace / Turkey

ANKARA*
Aslanhane
Cami
ANKARA
Aslanhane
Cami
ANKARA
Grand
Cami
ANKARA
Kocatepe
Cami
mihirab1290      
#437 #882 #438 #1953
   

ANKARA
Ahment Efendi
ANKARA
Kocatepe
Cami
ANKARA
?
ANKARA
haci_bayram
    minaret  
#1605 #1535 #700 #1904
     

ANKARA
Musem

ANKARA
kutahya
ANKARA
Kastamonu
ANKARA
ahi_elvan
#1681 #1682 #1683 #1905

ESKISEHIR*
Eski-Malatya
ESKISEHIR
ulu
cami
mihirab mihirab
#1295 #2433
 

KAYSERI*
Cifte
Madrasah
KAYSERI
Cifte
Camii
KAYSERI
Sahibiye
Madrasah
KAYSERI
?
entrance1206 1270 1268  
#040 #510 #512 #1793
 

       
KAYSERI
Huand
Cami
KAYSERI
Huand
Cami
KAYSERI
Huand
Cami
KAYSERI
Ulu
Cami
1237 Madrash   mihrab
#135 #136 #507 #1882
   

KAYSERI
Sultan
Han
KAYSERI
Sultan
Han
KAYSERI
Hatuniye
Medresesi
KAYSERI
Karatay
Han
gateway1236      
#374 #051 #2196 #2325
 

KAYSERI
Karatay
Han
KAYSERI
Karatay
Han
KAYSERI
Karatay
Han
KAYSERI
Karatay
Han
main entrance1240 kiosk kiosk minaret
#169 #2023 #2022 #2021
   

KAYSERI
?
KAYSERI
?
KAYSERI
?
KAYSERI
Kutlu Hatun
Trbesi
konice tomb mihirab  
#2020 #928 #1235 #1236
 

KAYSERI
?
KAYSERI
Hacikilic
Cami
KAYSERI
Hacikilic
Cami
KAYSERI
Hacikilic
Cami
1236
1275
portal nich
#757 #509 #540 #1754
     

KAYSERI
Hacibektas
Cami
KAYSERI
?
KAYSERI
?
KAYSERI/Sivas
Sultanhan?
Kervansaray?
mihirab windou    
#1618 #1755 #1770 #1771
 

KAYSERI? KAYSERI
?
KAYSERI
Ali Cafer
Kumbeti
     
#151 #718 #2518

KAYSERI
Guluk
Camii
KAYSERI
Guluk
Camii
KAYSERI
Guluk
Camii
KAYSERI
Guluk
Camii
mihirab mihirab    
#2261 #2529 #2528 #2211

KIRSEHIR*
CacabeyAstronomy
medresse
KIRSEHIR
CacabeyAstronomy
medresse
entrance nich
#1832 #2019
 

KONYA*
Sahipata
Cami
KONYA
Sahipata
Cami
KONYA
Sahipata
Cami
KONYA
Sahipata
Cami
1279      
#179 #170 #951 #1064

KONYA
Sahipata Cami
KONYA
Serefettin Cami
KONYA
Serefettin Cami
#1678 #836 #837
 

KONYA
Mevlana
Tekke
KONYA
Mevlana
Tekke
KONYA
Mevlana
Tekke
#808 #448 #1096

KONYA
Selimiye
Cam
KONYA
Selimiye
Cam
KONYA
Selimiye
Cam
KONYA
Selimiye
Cam
      1570
#1956 #952 #546 #835

KONYA
Selimiye
Cami
KONYA
Selimiye
Cam
KONYA
Selimiye
Cam
  pendentib minaret
#1955 #699 #954
   

KONYA
Sircali
Madrasah
KONYA
Sircali
Madrasah
KONYA
Haci Ferruh
Camii
KONYA
Haci Hasan
Cami
1242   Meram Tas mihirab
#050 #155 #2278 #1757
   

KONYA
Karatay
Madrasah
KONYA
pir mehmet pasha
camii
KONYA
pir mehmet pasha
camii
KONYA
semsi tebrizi
turbe
Konya-Aksaray
Zazadin
Han
gateway1251 capital mihirab mihirab squinch
#048 #1856 #1968 #1855 #2216
   

KONYA
Hatuniye
medresesi
KONYA
Haruniye
KONYA/Berlin
Pergamon
museum

KONYA
Yesil
mosque

  minaret mihrab mihrab
#2307 #950 #1842 #1640
 

BEYSEHIR*
Esrefoglu
BEYSEHIR
Esrefoglu
BEYSEHIR
Esrefoglu

BEYSEHIR

#441 #880 #1910 #855
 

BEYSEHIR
Esrefoglu
BEYSEHIR
Esrefoglu
Nevsehir
Cappadocia
#1911 #172 #2233
     

AVANOS*
Sari
Han
AVANOS
Sari
Han
AVANOS
Sari
Han
AVANOS
Sari
Han
entrance1260      
#1578 #202 #2024 #1877
 

NIGDE*
Ala Aldin
Cami
NIGDE
Alaeddin
Cami

NIGDE
Alaeddin
Cami

NIGDE
Alaeddin
Cami
entrance entrance to tomb1220 mifrab
#360 #370 #037 #041
 

NIGDE
Ala Aldin
Cami
NIGDE
Ala Aldin
Cami
NIGDE
Ala Aldin
Cami
NIGDE
Ala Aldin
Cami
bracker capital nich mihrab
#1604 #1442 #1290 #2027
   

NIGDE
Ala Aldin
Cami
NIGDE
Ala Aldin
Cami
NIGDE
Ak
Madrasah
NIGDE
?
mihrab squinch Portal1409  
#2042 #2226 #372 #1286
     

NIGDE
?
NIGDE
?
NIGDE
Hudavent Hatun
Tomb
NIGDE
Hudavent Hatun
Tomb
  mihirab 131 entrance
#1772 #1291 #655 #1288
   

SIVAS*
Gok
Medrese
SIVAS map
Gok
Medrese
SIVAS
Gok
Medrese
SIVAS
Gok
Medrese
entrance entrance entrance  
#053 #054 #1714 #2166
 

SIVAS
Gok
Medrese
SIVAS
Cifte Minareli
Medrese
SIVAS
Cifte Minareli
Medrese
SIVAS
Buruciye
Medrese
Blue Medrese entrance   entrance
#1759 #047 #1798 #204
   

SIVAS
Sifaiye
Medrese
SIVAS
Sifaiye
Medrese
   
#768 #1881
 

DIVRIG*
Ulu
Cami
DIVRIG
Ulu
Cami
DIVRIG
Ulu
Cami
DIVRIG
Ulu
Cami
entrance1228 entrance niche  
#1228 #158 #157 #256

DIVRIG
Ulu
Cami
DIVRIG
Ulu
Cami
DIVRIG
Ulu
Cami
squinch entrance ornament
#2003 #768 #2212
 

DIVRIG
SditteMelik
Turbesi
DIVRIG
?
1196 captal
#039 #1672

AKSARAY-(NIGDE)*
Sultan
Han
AKSARAY-(NIGDE)
Sultan
Han
AKSARAY-(NIGDE)
Sultan
Han
AKSARAY-(NIGDE)
Sultan
Han
inner parch1229     squinch
#044 #203 #052 #419

AKSARAY
Sultan
Han
AKSARAY
Sultan
Han
AKSARAY
Sultan
Han
AKSARAY
Sultan
Han
nich entrance nich nich
#1954 #1965 #1966 #1967

AKSARAY-(NIGDE)
Agzikara Han
AKSARAY-(NIGDE)
.
AKSARAY-(NIGDE)
.
AKSARAY-(NIGDE)
.
1240   squinch  
#145 #514 #1766 1767
 

AKSARAY-NEVSEHIR
Alay
Han
AKSARAY
unnamed
AKSARAY
Ulu
Cami
AKSARAY
Zinciriye
Madrasah
1190 minaret1236 entrance entrance1336
#043 #508 #1283 #257
 

KARAMAN*
Kizlah
Tomb

KARAMAN
Hatuniye
Madrasah

KARAMAN
Hatuniye
Madrasah
KARAMAN
Tekke
Cami
Ibrahim Bey Complex niche 1570    
#038 #180 #795 #693
 

KARAMAN/Ermenek KARAMAN/Ermenek KARAMAN/Ermenek
Ulu
Camii
KARAMAN
Demirciler
Cami
    mihrab  
#2248 #2249 #2125 #1919
   

KARAMAN
Ganj Ali Khan
Complex
KARAMAN
?
KARAMAN
?
KARAMAN
?
#1728 #1730 #1401 #1773
     

KARAMAN
?
KARAMAN
?
KARAMAN
Sahip Ata
camii
     
#1917 #1918 #2448