1-05-01-04-02

B050
B050 / Chernobyl of egg A / iron /1989/11x11x11cm


[BACK]

Copyright (c) 2000 by Takashi Akiyama3