1-05-01-04-02

B051
B051 / Chernobyl of egg B / iron / 1989/10x15x10cm


[BACK]

Copyright (c) 2000 by Takashi Akiyama3